WZOREM INNYCH PAŃSTW

Okazało się jednak, że to nastawienie i oparta na nim polityka oświatowa nie wytrzy­mały próby życia. Wzorem więc innych państw, np. Szwecji, gdzie już od 1946 roku przywiązu­je się duże znaczenie do planowania oświato­wego, Francji, gdzie perspektywiczne plany rozwoju szkolnictwa różnych typów i szczebli są przedmiotem bacznej uwagi władz, nie mó­wiąc już o krajach socjalistycznych, również w Republice Federalnej Niemiec zaczęto plano­wać rozwój oświaty. Planowanie to miało po­czątkowo skromny zasięg terytorialny i wyni­kało przeważnie z chęci przezwyciężenia różno­rakich trudności oświatowych o charakterze lokalnym, z czasem jednak objęło, jak np. do­tychczasowy plan „podaży maturzystów” do 1980 roku, cały kraj. Dzisiaj nie kwestionuje się już na ogół w Republice Federalnej Niemiec celowości perspektywicznego planowania oświa­towego, aczkolwiek ciągle jeszcze nie powołano do życia odpowiedniego organu realizującego to zadanie.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.