WYNIK PRAC

W wy­niku ponad rok trwającej pracy Komisja miała wykazać, czy to przekonanie jest uzasadnione. Miała ona również — w przypadku pozytyw­nej oceny przydatności technologii kształcenia do celów dydaktyczno-wychowawczych — za­proponować prezydentowi i Senatowi me­tody i środki prowadzące do jej optymalne­go wykorzystania przez szkoły różnych typów i szczebli.Zmierzając do wykonania tych zadań Komi­sja przyjęła tezę, iż czynnikiem decydującym jakości pracy dydaktycznej jest proces ucze­nia się. O wartości zaś takiej czy innej techno­logii świadczy stopień, w jakim przyczynia się ona do ulepszenia tego procesu, do wzrostu je­go efektywności. Opracowanie koncepcji nowo­czesnej technologii kształcenia jest sprawą szczególnie pilną w czasach, kiedy nauczanie formalne w szkole w coraz mniejszym stop­niu zaspokaja potrzeby jednostki i społeczeń­stwa, a równocześnie nie potrafi wykorzystać tych możliwości, które stworzyła technika w zakresie środków porozumiewania się ludzi przekazu informacji.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.