UWAGI I WĄTPLIWOŚCI

Lektura zarówno same­go raportu, jak i obszernych materiałów załą­czonych do niego nasuwa kilka refleksji ogól­niejszej natury. Wydaje się, że raport — będąc kolejnym składnikiem coraz liczniejszego dzisiaj zbioru podobnych dokumentów — stanowi jeszcze je­den dowód, iż wiele obecnych systemów szkol­nych nie czyni zadość wymaganiom szyb­ko zmieniającego się życia. Dzieje się tak zwłaszcza w zakresie ilościowego i jakościowe- wego zaspokajania potrzeb kadrowych gospo­darki i kultury poszczególnych krajów, a także przygotowania ludzi do intensywnego uczenia się przez całe życie, do planowej i systema­tycznej autoedukacji. Dzieje się tak również, gdy chodzi o kształcenie dzieci wywodzących się z ubogich klas i warstw ludności, co zresztą jest zjawiskiem typowym dla wszelkich duali­stycznych systemów oświaty. Wychowując te dzieci na znacznie niższym od przeciętnego po­ziomie utrudnia się im bezkolizyjny dostęp do wyższych szczebli drabiny oświatowej i naru­sza w ten sposób zasadę powszechności (demo- kratyczności) kształcenia, której respektowanie uważane jest dzisiaj za warunek konieczny wszelkiej działalności oświatowej o postępo­wym charakterze.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.