UWAGA NA CELE

Jest ponadto ko­nieczne, aby w toku analizy zwracano szczegól­ną uwagę na cele kształcenia i wychowania, aby precyzowano je możliwie dokładnie i jed­noznacznie, uwzględniając przy tym właści­wości rozwoju psychofizycznego dzieci i mło­dzieży.Ogólnie można powiedzieć, iż raport zaleca zdecydowane odejście od tych kryteriów dobo­ru treści programowych, które opierały się na podziale kształcenia na „praktyczne i nauko­we” lub „ogólnokształcące i zawodowe”. Na ich miejsce proponuje się nowe zasady opracowy­wania planów i programów nauczania: zasadę naukowości, nakazującą uwzględniać w progra­mach najnowsze zdobycze nauki; zasadę roz­wijania samodzielnego myślenia i działania uczniów; zasadę wiązania teorii z praktyką, wdrażania uczniów nie tyle do uczenia się praw i prawidłowości, co raczej do ich odkry­wania; zasadę różnicowania treści i procesu kształcenia stosownie do uzdolnień i zaintere­sowań poszczególnych uczniów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.