USTAWICZNOŚĆ KSZTAŁCENIA

Zasada ustawiczności kształce­ Wyrobienie potrzeby i umiejętności ustawicznego uczenia się powinno stanowić jedno z głównych zadań współczesnej szkoły, a syste­matyczne kursy i studia podyplomowe — or­ganizowane zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym — należy uznać za trwały składnik reformowanego systemu edukacji.Szkolnictwo wymaga ustawicznego doskona­lenia, z czym wiąże się, oczywiście, konieczność odpowiednich badań naukowych, stałego pod­noszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz pracowników administracji szkolnej, rewi­zji planów i programów nauczania, moderniza­cji sprzętu i pomocy naukowych itd. W związ­ku z tym trzeba się liczyć ze wzrostem wydat­ków na oświatę i szkolnictwo wyższe z obec­nych 4—5% dochodu narodowego brutto do co najmniej 8% w roku 1980.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.