SZKOŁY SPECJALNE

Wyrównywanie szans oświatowych dzieci byłoby niemożliwe bez ulepszenia pracy dydaktyczno-wychowaw­czej w różnych szkołach specjalnych i zwię­kszenie liczby tych szkół, których w roku 1967 było w Republice Federalnej Niemiec 688. Tę liczbę ocenia się jako zdecydowanie niewystar­czającą z punktu widzenia rzeczywistych po­trzeb. Okazuje się bowiem, że spośród uczniów w wieku obowiązku szkolnego od 5 do 10% wykazuje różnorakie odchylenia od normy w rozwoju fizycznym i psychicznym, kwalifi­kujące ich do szkół specjalnych. I chociaż w la­tach od 1961 do 1967 liczba uczniów skierowa­nych do tych szkół wzrosła o 59%, a liczba nauczycieli nawet o 87%, nadal jednak istnieje pilna potrzeba pomnożenia tych placówek. W tym też kierunku idą propozycje rządu fe­deralnego. Podkreśla się ponadto celowość tworzenia całodziennych szkół specjalnych, możliwie wczesnego stawiania diagnozy o za­burzeniach w rozwoju dziecka oraz nawiązy­wania w uzasadnionych przypadkach „dwu­stronnej komunikacji” między szkołą specjal­ną i pozostałymi placówkami systemu eduka­cyjnego.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.