PRZEDSTAWIONA KONCEPCJA

Przedstawiona koncepcja, zdaniem Komisji,zmierza do przezwyciężenia jednostronnych opinii na temat roli szkoły wyższej, traktują­cych ją bądź jako instytucję zaspokajającą po­trzeby gospodarki narodowej, bądź też jako świątynię tzw. czystej nauki. Komisja, widząc w przygotowaniu studentów do pracy zawodo­wej nieodzowną funkcję każdej wyższej uczel­ni, nie uważa tego postulatu za wystarczający. Przygotowanie może stać się wystarczające do­piero wtedy, kiedy nada się mu bardzo szeroki profil, umożliwiający studentom pełny rozwój zainteresowań i uzdolnień.Drugi spośród zalecanych przez Komisję kie­runków reformy odnosi się do sposobów doboru liczby kandydatów na studia wyższe. Komisja wypowiada się za swobodnym dostępem na wszystkie kierunki studiów, a tym samym za zniesieniem w przyszłości również tych ograni­czeń, które obecnie obowiązują w przyjmowa­niu na niektóre, wspomniane wyżej kierunki.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.