POSŁUGIWANIE SIĘ ŚRODKAMI

Wszelkie metody posługiwania się tymi środkami w pracy dydaktycz­ne], mając na uwadze ich całość tworzącą pe­wien zwarty system technologiczny;różnorakie problemy związane z zastosowaniem technologii kształcenia w szkolnictwie różnych ty­pów i szczebli, rozpatrywane pod kątem ak­tualnych oraz przyszłych potrzeb oświatowych amerykańskiego społeczeństwa.Komisja, której pełną niezależność od ame­rykańskiego Biura Wychowania (Office of Edu- cation), wyraźnie podkreślono, stosowała w swej pracy różne metody: zamawianie eksper­tyz u wybitnych specjalistów (np. na temat roli telewizji w procesie kształcenia, możliwości wykorzystania komputerów do celów dydak­tycznych, nauczania programowanego itd.); organizowanie seminariów poświęconych takim problemom, jak zastosowanie satelitów komuni­kacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowaw­czej, rozwój telewizji oświatowej, przygotowa­nie nauczycieli do posługiwania się nowoczes­nymi środkami dydaktycznymi itp.; zasięganie opinii licznych osób i instytucji, które przeka­zywały Komisji swoje uwagi na temat techno­logii kształcenia bądź samorzutnie, bądź też na jej zamówienie; analiza nadsyłanych materia­łów i bogatej literatury przedmiotu pod kątem ich przydatności w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych, kosztów poszcze­gólnych. środków dydaktycznych itp.; wreszcie ocena dotychczasowego dorobku różnych szkół i amerykańskich instytucji oświatowych w po­sługiwaniu się nowoczesną technologią kształ­cenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.