PODPORZĄDKOWANA SIEĆ

Po­winien ponadto utworzyć sieć podporządkowa­nych sobie instytutów specjalistycznych, któ­rych zadaniem byłoby prowadzenie badań nad uczeniem się, treścią nauczania, organizacją finansowaniem oświaty oraz technologią kształcenia. Komisja formułuje to zalecenie w przekonaniu, że badania pedagogiczne są rów­nie ważne z punktu widzenia żywotnych inte­resów społeczeństwa i jego przyszłości, jak ba­dania nad chorobami serca i rakiem. Jednym z głównych i zarazem najpilniej­szych zadań amerykańskich władz oświato­wych jest poprawa jakości nauczania i wycho­wania. Czynnikiem pomocnym w realizacji te­go zadania może się stać utworzenie Narodo­wego Instytutu Technologii Kształcenia, który prowadziłby badania nad nowoczesnymi meto­dami i środkami pracy dydaktycznej oraz po­pularyzował wyniki tych badań wśród nau­czycieli.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.