Witaj!

Jeśli szukasz inforomacji na temat mediów i reklamy to dobrze trafiłeś, artykuły jakie tutaj odnajdziesz dotyczą reklamy w Internecie i zagadnień związanych z szerokopojętymi mediami
Zapraszam do czytania i pozsoatnia na blogu na dłużej!

Witaj!

Jeśli szukasz inforomacji na temat mediów i reklamy to dobrze trafiłeś, artykuły jakie tutaj odnajdziesz dotyczą reklamy w Internecie i zagadnień związanych z szerokopojętymi mediami
Zapraszam do czytania i pozsoatnia na blogu na dłużej!

Witaj!

Jeśli szukasz inforomacji na temat mediów i reklamy to dobrze trafiłeś, artykuły jakie tutaj odnajdziesz dotyczą reklamy w Internecie i zagadnień związanych z szerokopojętymi mediami
Zapraszam do czytania i pozsoatnia na blogu na dłużej!

Witaj!

Jeśli szukasz inforomacji na temat mediów i reklamy to dobrze trafiłeś, artykuły jakie tutaj odnajdziesz dotyczą reklamy w Internecie i zagadnień związanych z szerokopojętymi mediami
Zapraszam do czytania i pozsoatnia na blogu na dłużej!

Witaj!

Jeśli szukasz inforomacji na temat mediów i reklamy to dobrze trafiłeś, artykuły jakie tutaj odnajdziesz dotyczą reklamy w Internecie i zagadnień związanych z szerokopojętymi mediami
Zapraszam do czytania i pozsoatnia na blogu na dłużej!

 

SZKOLNICTWO

Na szczeblu przedszkola wysiłki zmierzające do wyrównywania szans oświatowych dzieci wywodzących się z klasy niższej (lower) i średniej (middle), jednakże bez znacznego wzrostu nakładów finansowych na ten cel. Do rozszerzonych szkół średnich (III stopień kształcenia) będzie uczęszczać około 90% każdego rocznika. Istnieć będzie po­dział szkoły średniej na kierunek akademicki i zawodowy. Obowiązek szkolny będzie obej­mował młodzież do 17—18 roku życia. Prze­mysł będzie silnie zaangażowany w zawodowe kształcenie młodzieży. Szkolnictwo wyższe sta­nowiące III stopień kształcenia obejmie około 30—35% osób z każdego rocznika. Szkolnictwo to będzie zróżnicowane na kursy akademickie i zawodowe, przy czym te ostatnie będą znacz­nie krótsze. Kształcenie dorosłych będzie głów­nie nastawione na przygotowanie do pracy i aktualizację wiedzy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KIERUNKOWE WYTYCZNE

Rzadko prowadzi ono do studiów wyższych. Wytyczną kierunkową pra­cy szkół będzie dążenie do zaspokojenia kadro­wych potrzeb społeczeństwa. W programach nauczania dominować będzie kierunek mate­matyczno-przyrodniczy i techniczny. Ich do­skonaleniem zajmować się będą instytuty nau­kowe. Stopnie i tytuły naukowe będą zachowa­ne. Celem edukacji będzie przygotowanie ludzi do pracy i życia w warunkach zmieniającej się szybko techniki i technologii. Dominować będą transmisyjne metody przekazu wiedzy.Z kolei druga prognoza przewiduje, gdy chodzi o sytuację ogólną, że Euro­pa Zachodnia będzie federacją o wielorakich powiązaniach między dawnymi państwami i silnym rządzie centralnym. Przeważają partie centrowo-lewicowe. Orientacja socjalistyczna. Znacjonalizowany przemysł ciężki.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopnie i tytuły naukowe będą zachowa­ne. Celem edukacji będzie przygotowanie ludzi do pracy i życia w warunkach zmieniającej się szybko techniki i technologii. Dominować będą transmisyjne metody przekazu wiedzy.Z kolei druga prognoza przewiduje, gdy chodzi o sytuację ogólną, że Euro­pa Zachodnia będzie federacją o wielorakich powiązaniach między dawnymi państwami i silnym rządzie centralnym. Przeważają partie centrowo-lewicowe. Orientacja socjalistyczna. Znacjonalizowany przemysł ciężki. Duże zain­teresowanie programami reform społecznych. Odprężenie na linii „Wschód—Zachód”. Dobre stosunki z krajami „trzeciego świata” dzięki pomocy gospodarczej i intensywnej wymianie handlowej. Płaca według zasług. Dążenie do usunięcia różnic społecznych i ekonomicznych. Szybkie zmiany technologiczne. Zmiany w sfe­rze stosunków społecznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ŚRODKI NA ROZWÓJ

Znaczne środki na rozwój opieki przedszkolnej i wyposażenie szkół ele­mentarnych w celu wyrównania szans eduka­cyjnych dzieci z niższych klas społecznych. Rozszerzona szkoła średnia skupiać będzie mło­dzież do 18 roku życia, który to rok jest zara­zem granicą obowiązku szkolnego. Rozbudowa­ny system opieki nad uczniami pozwala na naukę całodzienną. Zróżnicowanie nauczania na kierunki akademicki i zawodowy, przy czym ten ostatni nie zamyka jednak dostępu do szkół wyższych. 40% młodzieży każdego rocznika może studiować. Dostęp na studia ma­ją również dorośli zatrudnieni w przemyśle, rolnictwie i usługach. Rozbudowa studiów przemiennych. Kształcenie ustawiczne jako warunek aktualizacji wiedzy. Polityka oświa­towa służy interesom ludzi, jest zorientowana na zaspokojenie ich potrzeb i aspiracji edukacyjnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZYGOTOWANIE DZIECI

Celem edukacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia, rozwinięcie osobo­wości każdego ucznia w możliwie pełny sposób. Dominacja treści matematyczno-przyrodni­czych i technicznych w programach nauczania. Wytyczną kierunkową pracy jest uczynienie z wykształcenia najważniejszej drogi awansu i równouprawnienia. Centralizacja zarządzania szkolnictwem. Zwiększony udział uczniów i studentów w administrowaniu szkołami. Me­tody aktywizujące, nacisk na rozwijanie u ucz­niów samodzielności myślenia i działania. Zgodnie z nią ogólną sytuację w Europie Za­chodniej charakteryzuje orientacja lewicowa. Sprzyja temu fakt przekształcenia Europy Za­chodniej w federację o nowej strukturze poli­tycznej, w której demokracja przybiera formy kolektywne: każda jednostka uczestniczy w po­dejmowaniu dotyczących jej decyzji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SILNA WŁADZA

Silna władza centralna. Otwarty konflikt między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Peł­na integracja na bazie kultury europejskiej. Wzajemna solidarność jest podstawą organiza­cji społecznej. Zarobki niezależne od rodzaju wykonywanej pracy. Dążenie do pełnej egalitaryzacji. Wychowanie traktowane jest jako główne narzędzie tworzenia „nowego człowie­ka”. W zakresie szkolnictwa obowiązuje po­wszechność od przedszkola do ukończenia peł­nej szkoły średniej. Bardzo duże nakłady fi­nansowe na rozwój oświaty i wychowania, a także na rozwój badań naukowych, wyprze­dzających podejmowane reformy celów, treści i technologii kształcenia. Obowiązkowe naucza­nie całodzienne. Nie ma zróżnicowania szkoły średniej i(II stopnia) na kierunek akademicki i zawodowy. Pełna równowartość różnych form edukacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OTWARTY DOSTĘP

Otwarty dla wszystkich dostęp do szkół wyższych. Pełne równouprawnienie nauki i studiów dla pracujących w stosunku do kształcenia niepracujących. Wzrost znaczenia nauk społecznych i humanistycznych w profilu wykształcenia zarówno średniego, jak i wyż­szego. Celem edukacji jest wytworzenie no­wych form społecznego zachowania i przygoto­wanie ludzi do życia i pracy w zespole i dla zespołu. Z zestawienia scharakteryzowanych wyżej prognoz wynika, że w miarę radykalizacji sto­sunków społecznych, w miarę wzrostu wpły­wów partii lewicowych, wzrasta również rola oświaty i wychowania w życiu społeczeństwa i poszczególnych jednostek; wzrastają nakłady finansowe na rozwój szkolnictwa; rozszerza się udział młodzieży i dorosłych w kształceniu obejmującym pełną szkołę średnią i wyższą; rosną możliwości wyrównywania szans eduka­cyjnych dzieci; sfowem — następuje pełniejsza demokratyzacja procesu nauczania i wychowa­nia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZJAWISKA TOWARZYCZĄCE

Warto wskazać, że trafność tego rodzaju przewidywań ma już od dawna mocne uzasad­nienie empiryczne w postaci polityki oświato­wej i kierunków rozwoju szkolnictwa w kra­jach socjalistycznych.Nie bez wpływu na sytuację oświaty i wy­chowania w roku 2000 — wskazują autorzy ra­portu Jensena i raportów OCDE — będą miały następujące zjawiska: Ośmiokrotny wzrost naszej wiedzy o świecie do roku 2000 w stosunku do jej stanu z ro­ku 1970. W tych okolicznościach encyklope­dyczne programy nauczania staną się szkodli­wym anachronizmem. Stąd też wiedza typu „know-that” będzie magazynowana w służą­cych temu celowi urządzeniach, a główny wy­siłek szkoły zostanie skierowany na wyposa­żenie uczniów w wiedzę typu „know-how” i „know-why”,

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W JEDNYM MODELU

Łączenie w jednym modelu treściowym wysokiej specjalizacji w jakiejś dziedzinie z wiedzą ogólną, ukazującą wielorakie powią­zania owej specjalizacji z innymi dziedzinami. Mówiąc bardziej obrazowo wiedza opanowana przez jednostkę będzie najgłębsza w środku ko­ła i coraz płytsza w miarę oddalania się od nie­go. Strefy leżące bliżej środka będą przy tym dokładnie określone co do zakresu, zewnętrzneSpadek zatrudnienia w sektorze I (rolnic­two i hodowla) z obecnych 15 do 5%; w sekto­rze II (przemysł) nastąpi zaś wzrost z obecnych 40 do 43%, podobnie jak w III (usługi), gdzie obecny wskaźnik 45% ustąpi miejsca wskaźni­kowi 52%. W roku 2000 wystąpi ponadto znacz­nie większe niż teraz zapotrzebowanie na pra­cowników z ukończonymi studiami wyższymi (z 4 do 19 /o), a także półwyższymi (pomatu­ralnymi w naszej terminologii): z 7 do 21%. Wszystko to pociągnie za sobą istotne zmiany celów, treści i organizacji kształcenia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn