OPRÓCZ DZIAŁALNOŚCI

Oprócz służącej tym celom działalności centralnej Instytut musiałby również dysponować odpowiednimi placówka­mi regionalnymi, które spełniałyby analogiczne funkcje na swoim terenie.Narodowy Instytut Technologii Kształce­nia powinien inicjować i organizować tak w pojedynczych szkołach, jak i w całych zespo- I łach szkolnych różnorakie eksperymenty oraz i poczynania modelowe. Przedmiotem tego ro­dzaju eksperymentów i poczynań mogą być np. nowe metody nauczania arytmetyki, telewi­zyjne kursy aktualizacji wiedzy dla przedstawicieli różnych zawodów, zastosowanie — jak w Pało Alto — komputerów w naucza- ! niu itp.Narodowy Instytut Technologii Kształce­nia powinien zająć się przygotowaniem nauczy- ; cieli do posługiwania się nowoczesnymi środ- I kami dydaktycznymi. Wiąże się to, rzecz zro­zumiała, z dodatkowymi wydatkami na cele oświatowe, ale trzeba pamiętać — czytamy w raporcie — że „tym, na co sobie nie mo­żemy już dłużej pozwolić, jest nie tyle wzrost nakładów na szkolnictwo, co raczej mała sku­teczność jego pracy.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.