OPIEKA PRZEDSZKOLNA

Dlatego opiekę przedszkolną trze­ba po prostu traktować jako integralny ele­ment całościowego procesu wychowania, zmie­rzając do objęcia nią wszystkich dzieci w wie­ku trzech i czterech lat, których rodzice życzą sobie tego.Szkoła elementarna (I stopnia). Opieka przedszkolna powinna być możliwie najściślej powiązana pod względem programo­wym i organizacyjnym z działalnością cztero­letniej szkoły elementarnej. Chodzi zwłaszcza o   to, by szkoła elementarna kontynuowała działalność przedszkola w zakresie wyrówny­wania szans oświatowych dzieci głównie robot­niczego i chłopskiego pochodzenia. Chcąc przy­stosować szkołę elementarną do skutecznego sprawowania tej funkcji, trzeba: zmienić pro­gramy nauczania i podręczniki — zwłaszcza teksty czytanek, których treść niejednokrotnie pozostaje w jaskrawej sprzeczności nie tylko z rzeczywistością społeczną, lecz również z po­siadanym przez dzieci doświadczeniem; poło­żyć większy nacisk na rozwój zainteresowań i uzdolnień; indywidualizować proces naucza­nia i równocześnie przyzwyczajać dzieci do pracy zespołowej; szeroko korzystać z nowo­czesnych środków dydaktycznych, łącznie z tekstami programowanymi i maszynami dy­daktycznymi; zreformować treść i organizację kształcenia i doskonalenia nauczycieli pracują­cych w szkole elementarnej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.