OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY

Instytut miałby również obowią­zek współpracy z przemysłem w zakresie pro­jektowania środków dydaktycznych, a oprócz tego mógłby być terenem spotkań pracow­ników oświatowych radia i telewizji, któ­rzy właśnie tutaj powinni koordynować po­czynania.Priorytetowym zadaniem badawczym Naro­dowego Instytutu Technologii Kształcenia by­łaby mówiąc najogólniej, całościowa analiza procesu nauczania—uczenia się, prowadzona pod kątem tych możliwości jego usprawnienia, które tkwią w nowoczesnych metodach i środ­kach łączności.Działalność Instytutu powinna w szczególno- ności przyczynić się do rozwiązania takich pa­lących problemów pedagogicznych amerykań­skiego społeczeństwa, jak podniesienie skutecz­ności pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolach, szkołach wiejskich i szkołach specjalnych; zindywidualizowanie kształcenia w stopniu pozwalającym na optymalny rozwój poszczególnych jednostek nie tylko w płasz­czyźnie intelektualnej, lecz również emocjonal­nej i wolicjonalnej oraz silniejsze niż dotych­czas powiązanie kształcenia formalnego, reali­zowanego w szkołach różnych typów i szczebli, z. wielorakimi potrzebami zmieniającego się stale życia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.