OBOWIĄZEK SZKOLNY

Wprowadzenie dziesięcioletniego obowiązku szkolnego, dzięki czemu każdy uczeń kończący naukę w szkole byłby przygotowany do podję­cia pracy zawodowej o szerokim profilu (wiąże się to z koniecznością rozbudowy szkół przygo­towujących równocześnie do studiów wyższych i podjęcia pracy zawodowej);stworzenie warunków sprzyjających roz­wojowi różnych form kształcenia przemiennego i kształcenia ustawicznego, którego ranga bę­dzie w przyszłości wzrastać;modernizacja planów i programów naucza­nia w szkolnictwie przedakademickim w celu silniejszej niż dotychczas ekspozycji takich te­matów, jak „Rozwój własnej osobowości”^ „Ro­dzina”; „Zawód”; „Czas wolny”; „Życie spo­łeczne”; szersze niż w ostatnich latach „otwarcie” studiów wyższych między innymi przez dalsze ograniczanie zasady numerus clausus, która obecnie obejmuje około 15% wszystkich kierun­ków studiów — w tym głównie medycynę, bio­logię i technologię żywienia — przy równoczes­nym dążeniu do zmniejszenia rażących w ostat­nich latach dysproporcji między liczbą wolnych miejsc na niektórych kierunkach studiów a liczbą osób ubiegających się o przyjęcie na te kierunki (podobnie jak u nas do kierunków „deficytowych” należą dyscypliny matematycz­no-przyrodnicze, z wyjątkiem biologii, a do szczególnie popularnych wśród młodzieży — w układzie malejącym — dentystyka, wetery­naria, medycyna, farmacja i psychologia).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.