NIEBEZPIECZNE DLA CZŁOWIEKA

Luka, o któ­rej mowa, nie była groźna w czasach, kiedy przyroda stawiała przed człowiekiem określone problemy (wybuchy wulkanów, trzęsienia zie­mi, powodzie itp.). Stała się natomiast wręcz niebezpieczna dzisiaj, kiedy to sam człowiek jest źródłem i przyczyną sprawczą owych pro­blemów. Czyż np. dla obserwatora z Kosmosu nie wydajemy się absurdalni rozbudowując przemysł motoryzacyjny w warunkach szybko wyczerpujących się zasobów ropy naftowej? Chcąc zaś usunąć ową lukę albo przynaj­mniej zmniejszyć ją do rozmiarów nie zagraża­jących ludzkiej egzystencji, musimy zmienić dotychczasowy sposób uczenia się—nauczania, nadać mu inną treść, zmienić jego zakres, wy­znaczyć nowe cele. W przeszłości człowiek uczył się, przystoso­wując się do warunków, w których żył, oraz do zmian, które zachodziły wolno i tylko w wy­jątkowych przypadkach miały gwałtowny cha­rakter. To uczenie się—nauczanie podtrzymują- ce stabilne struktury, przystosowawcze (maintenance learning), sprowadzało się do opanowywania stabilnych poglądów, zasad i re­guł postępowania, wystarczających w celu roz­wiązywania powtarzających się problemów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.