NAUCZANIE PROGRAMOWE

We­dług opinii Susan Meyer Markle, wybitnego eksperta w sprawach nauczania programowa­nego, dotychczasowy wpływ tego nauczania na amerykański system dydaktyczny był nie­znaczny pod względem jakościowym i ilościo­wym. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy stanowił nadmiar różnego rodzaju ma­szyn dydaktycznych w porównaniu z progra­mami, których* ekspozycji — i tylko temu, na co w Polsce niejednokrotnie zwracaliśmy uwa­gę — te właśnie maszyny miały służyć. Intere­sy producentów maszyn dydaktycznych wzięły bowiem górę nad walorami pedagogicznymi nowej koncepcji uczenia się. Podobnie stało się w wypadku podręczników programowa­nych. I tu, wbrew wyraźnym zaleceniom twór­ców programowanego nauczania, zaczęto publi­kować podręczniki bez ich uprzedniej weryfi­kacji w praktyce szkolnej, co musiało odbić się niekorzystnie na ich jakości.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.