CZĘŚĆ ABSOLWENTÓW

Część absolwentów 3-letniego cyklu ogólno­kształcącego lub zawodowego przechodziłaby, po ewentualnym przyuczeniu, do pracy zawo­dowej, a pozostali kontynuowaliby naukę w 2-letnich instytutach. Byłyby to szkoły ogólno­kształcące i profesjonalne, zapewniające młodzieży uzyskanie zawodu o szerokim profilu lub pogłębione przygotowanie do podjęcia stu­diów wyższych. Szkoły te dysponowałyby kla­sami o profilu humanistycznym, artystycznym, matematyczno-przyrodniczym, społecznym, fi­lozoficznym, sportowym, etyczno-religijnym oraz zawodowym o szerokim wachlarzu spe­cjalności.Studia wyższe trwałyby od trzech do czte­rech lat i miały trójstopniową strukturę. Naj­niższym stopniem naukowym byłby licencjat (licence), uzyskany po ukończeniu 16 lat nauki około 21 roku życia, wyższym — dyplom ukoń­czenia studiów wyższych (master), a najwyż­szym — doktorat.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.