Category: Raporty edukacyjne

CHARAKTERYSTYKA RAPORTU

Twórcy do­kumentu podkreślają z naciskiem, iż zachodzi pilna potrzeba podjęcia gruntownej reformy szkolnictwa w skali całego państwa, a nie tyl­ko w poszczególnych krajach (Ldnder), przy czym właśnie raport miałby stanowić punkt wyjścia ogólnopaństwowego planu reformy sy­stemu edukacji. Podstawą tej reformy należa­łoby uczynić następujące zasady ogólne:Zasada demokratycznościkształ- cenią, otwierająca każdemu obywatelowi drogę do najwyższych szczebli drabiny oświa­towej zgodnie z zainteresowaniami i możliwo­ściami intelektualnymi.Zasada zapewnienia równości szans oświatowych poprzez indywidualną opiekę nad uczniami na wszystkich szczeblach kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

OSIĄGNIĘCIE CELÓW

Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest re­spektowanie zasady drożności. Szczegól­nie ważne jest usunięcie granic między po­szczególnymi typami szkół oraz różnymi szcze­blami kształcenia, a przede wszystkim zatarcie ostrej linii demarkacyjnej między szkolnic­twem średnim a szkolnictwem wyższym. W tym kierunku zmierzają propozycje tworzenia zróżnicowanego systemu rozszerzonych szkół średnich i wyższych.Zasada zgodności kształcenia zawodowego z rzeczywistymi za­interesowaniami i uzdolnieniami jednostek.Zasada zróżnicowania i autono­mii szkół wyższych. Już w stosunkowo niedalekiej przyszłości szkolnictwo wyższe bę­dzie musiało ponad dwukrotnie zwiększyć swo­ją „moc produkcyjną”. Aby osiągnąć ów cel, trzeba będzie zastąpić dotychczasową strukturę hierarchiczną uczelni wyższych strukturą bar­dziej elastyczną, rozbudowując równocześnie sieć „zróżnicowanych uczelni rozszerzonych” oraz zapewniając im większą autonomię.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

USTAWICZNOŚĆ KSZTAŁCENIA

Zasada ustawiczności kształce­ Wyrobienie potrzeby i umiejętności ustawicznego uczenia się powinno stanowić jedno z głównych zadań współczesnej szkoły, a syste­matyczne kursy i studia podyplomowe — or­ganizowane zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym — należy uznać za trwały składnik reformowanego systemu edukacji.Szkolnictwo wymaga ustawicznego doskona­lenia, z czym wiąże się, oczywiście, konieczność odpowiednich badań naukowych, stałego pod­noszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz pracowników administracji szkolnej, rewi­zji planów i programów nauczania, moderniza­cji sprzętu i pomocy naukowych itd. W związ­ku z tym trzeba się liczyć ze wzrostem wydat­ków na oświatę i szkolnictwo wyższe z obec­nych 4—5% dochodu narodowego brutto do co najmniej 8% w roku 1980.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

NAJWAŻNIEJSZE CELE

A oto najważniejsze cele reformy zachodnio- niemieckiego szkolnictwa:Do roku 1980 liczbę miejsc w przedszkolach ! należy zwiększyć z obecnego miliona do dwóch milionów, traktując przy tym to zadanie jako priorytetowe.Do roku 1980 powinno się przesunąć wiek rozpoczynania nauki w szkole elementarnej z 6 do 5 roku życia. W związku z tym trzeba opracować nową koncepcję szkoły elementar­nej, kładąc szczególny nacisk na wprowadzenie do programów nowoczesnej matematyki, za­znajomienie dzieci z podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi oraz wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego.Szkołę podstawową, szkołę realną i gimna­zjum należy stopniowo łączyć w jeden orga­nizm, tzn. w „szkołę rozszerzoną” lub w „zin­tegrowaną szkołę rozszerzoną”. Tę wytyczną trzeba już teraz brać pod uwagę np. przy pla­nowaniu budowy nowych obiektów szkolnych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

SZCZEBEL ORIENTACJI

W klasach 5 i 6 (szczebel orientacji) będą wpro­wadzone zabiegi umożliwiające rozwój indywidualny. Natomiast w klasach od 7 do 10 ucz­niowie będą dysponować wzrastającymi stop­niowo możliwościami wyboru spośród szerokie­go wachlarza przedmiotów nadobowiązkowych.Absolwenci 10 klasy będą się ubiegać o uzy­skanie „pierwszej matury”. Z kolei absolwenci klasy mogą uzyskiwać „drugą maturę”, któ­ra będzie miała charakter bądź zawodowy, bądź będzie ukierunkowana na dalsze studia. Tak więc w wyniku reformy skrócony zostanie okres nauki w pełnych szkołach średnich (szkołach II stopnia) z obecnych 13 do 12 lat, przy równoczesnym, większym niż dotychczas zbliżeniu profilu kształcenia zawodowego do ogólnokształcącego. Przewiduje się zarazem, że około 1980 roku połowa uczniów z każdego rocznika zdobywać będzie „drugą maturę”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

ZAKRES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W zakresie kształcenia zawodowego przewi­dywany jest znacznie większy udział w proce­sie nauczania nowoczesnych zakładów pracy, co umożliwi łączenie teorii z rzeczywiście nowoczesną praktyką. Reformą zostanie również objęte kształcenie nauczycieli. Rozszerzona szkoła wyższa będzie przygotowywać nauczycieli dla szczebla ele­mentarnego oraz obu stopni szkoły średniej, tzn. stopni umożliwiających uzyskanie pierw­szej i drugiej matury. Ponadto przewiduje się rozbudowę systemu zawodowego doskonalenia nauczycieli, między innymi za pomocą radia i telewizji.Opracowanie nowych programów i podręcz­ników szkolnych wymagać będzie m.in. inten­sywnej działalności badawczej o zasięgu ogól­nokrajowym.Około 1980 roku trzeci szczebel kształcenia, tzn. studia wyższe, osiągnie 25% osób danego rocznika.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

DOTYCHCZASOWE FORMY

Dotychczasowe formy oświaty dorosłych po­winny być przekształcone około 1980 roku w czwarty szczebel kształcenia, ściśle powiązany ze szczeblami: drugim (kształcenie na poziomie pełnej szkoły średniej) i trzecim (kształcenie na poziomie szkoły wyższej).Dla należytej realizacji postulowanych zmian konieczne jest zwłaszcza — czytamy w Synte­tycznym, omówieniu — skoordynowanie wysił­ków władz federalnych i lokalnych, reprezen­tujących poszczególne kraje, wokół takich problemów, jak eksperymentalna weryfikacja dojrzałości szkolnej pięciolatków; opracowanie indywidualnych programów nauki dla dzieci uczęszczających do klas 1—6; sprawdzenie w toku praktyki szkolnej różnych modeli szkół całodziennych i zintegrowanych szkół rozsze­rzonych; zbadanie możliwości wprowadzenia do klas 11 i 12 programów zespalających w har­monijną całość treści ogólnokształcące z zawo­dowymi; podjęcie środków niezbędnych dla likwidacji niedoboru nauczycieli oraz rozbudo­wa systemu ich doskonalenia: wspomaganie i koordynacja poczynań zmierzających do in­tensyfikacji’badań pedagogicznych — zwłasz­cza dotyczących planów i programów naucza­nia — oraz wprowadzenie do szkół nowocze­snej technologii kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

W szkolnictwie wyższym konieczna jest wy­datna poprawa warunków pracy uczelni oraz likwidacja dotychczasowych ograniczeń dostę­pu na studia wyższe, łącznie z zasadą numerus clausus. „Jest rzeczą wręcz nieodzowną, aby już w ciągu najbliższych pięciu lat uczelnie wyższe dysponowały wystarczającą liczbą wolnych miejsc na wszystkich kierunkach stu­diów” _ podkreślają autorzy omawianego do­kumentu. Niezbędne jest również wzmożenie badan nad dydaktyką szkoły wyższej, systematyczne doskonalenie kwalifikacji pedagogicznych asy­stentów, stopniowe ulepszanie poradnictwa psychopedagogicznego i zawodowego dla kan­dydatów na studia wyższe, a także rozbudowa studiów zaocznych i ich modernizacja.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.

STRUKTURA OŚWIATY

Ogólnie można powiedzieć, że sytuacja za- chodnioniemieckiego szkolnictwa jest niełatwa. „Szkoły wyższe są przepełnione. Zasada numerus clausus blokuje dostęp do coraz większej liczby kierunków studiów. Brakuje pomiesz­czeń, laboratoriów i nauczycieli akademickich. Podobna sytuacja występuje w szkołach śred­nich. I tam nie ma pomieszczeń, urządzeń spor­towych, nowoczesnych środków dydaktycznych i przede wszystkim nauczycieli. Następstwem tego stanu są przepełnione klasy, nie realizo­wane lekcje i słabe wyniki nauczania”.Ponadto mimo znacznego wzrostu liczby ucz­niów uczęszczających do gimnazjum i szkoły realnej nieznacznie tylko wzrasta liczba uczniów pochodzenia robotniczego i chłopskie­go. Sytuację pogarsza tu jeszcze stosunkowo znaczny odsiew. W rezultacie tylko 10% ucz­niów klasy dziesiątej i zaledwie 6,4% jedena­stej pochodzi ze środowiska robotniczego (dane z 1965 roku), podczas gdy robotnicy stanowili w tym czasie aż 45,2% ogółu zatrudnionych powyżej 40 roku życia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.