AUTORZY DOKUMENTÓW

Autorzy wymienionych dokumentów stwier­dzają, że analiza zjawisk edukacyjnych, do któ­rej w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospo­darczej przywiązuje się podstawowe znaczenie, wymaga, aby rozpatrywać je: w ścisłym powiązaniu z innymi zjawiska­mi, przede wszystkim ekonomicznymi, społecz­nymi i kulturowymi;pod kątem zarysowujących się tendencji rozwojowych;biorąc pod uwagę różne możliwości i wa­rianty rozwiązań ekonomicznych, społecznych i kulturowych, determinowanych z kolei przez sytuację polityczną o zasięgu światowym, euro­pejskim i wewnętrznym każdego kraju.Z założeń tych wynika, zdaniem Jensena i innych pedagogów, m.in. Janne’a i Reuchlina, że oświatę i wychowanie należy ujmować w kategoriach spełnianych przez nie funkcji s e- lekcyjnych, co pociąga za sobą ważne na­stępstwa ekonomiczne, socjalizacyjnych o dużym znaczeniu społecznym, a także transmisyjnych, które z kolei wywiera­ją istotny wpływ na rozwój kultury.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.