ANALOGICZNE WSKAŹNIKI

Równocześnie analogiczne wskaźniki dla mło­dzieży wywodzącej się z najbogatszej (I) grupy społecznej (upper) wynoszą odpowiednio 79, 11%, a dla tzw. II grupy (middle) 20 i 39%. Gdy zaś chodzi o skład społeczny młodzieży studiującej, to studenci z I grupy społecznej stanowią 42%, z II grupy — 37%, z III — 21% ogółu studiujących. W tych okolicznościach za­równo w omawianym raporcie, jak i w innych dokumentach podkreśla się potrzebę rozszerze­nia bazy rekrutacyjnej studentów m.in. o oso­by powyżej 25 roku życia, które odbyły co naj­mniej 5-letni staż pracy zawodowej, odpowia­dający kierunkowi podejmowanych studiów. Komisja jest zdania, że dalszy rozwój szkol­nictwa wyższego w Szwecji powinien być rozpatrywany w ścisłym powiązaniu z perspekty­wicznymi planami pozostałych szczebli drabiny oświatowej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.